Funkcje własne

Proszę wybrać kategorię:


ArrayAverage() - funkcja oblicza średnią arytmetyczną elementów tablicy.


DeleteInArray() - funkcja usuwa z tablicy określoną wartość liczbową.

DifferencePositionMarket() - zwraca różnicę między bieżącą ceną rynkową a ceną otwarcia pozycji na podstawie jej ticket'u.


GetCorrectLot() - zwraca poprawną wartość wolumenu (lota) z dwoma cyframi po znaku dziesiętnym, uwzględniając jego dopuszczalną maksymalną i minimalną wartość.

GetOrderTicket() - zwraca ticket orderu na podstawie symbolu, typu orderu i identyfikatora (magic number).

GetSumLotOpenedPositions() - funkcja zwraca sumaryczny wolumen (lot) wybranych otwartych pozycji.

GetSumPipsOpenedPositions() - funkcja zwraca sumaryczną ilość punktów jako różnicę między bieżącą ceną rynkową a cenami otwarcia wybranych otwartych pozycji.

GetSumProfitOpenedPositions() - funkcja zwraca sumaryczny bieżący zysk/stratę wybranych otwartych pozycji.


HowManyOrders() - funkcja zwraca ilość oczekujących zleceń.

HowManyPositions() - funkcja zwraca ilość otwartych pozycji.


IndexFindInArray() - funkcja zwraca indeks elementu tablicy, któremu odpowiada szukana wartość.

IsCrossTimeServer() - funkcja sprawdza czy na serwerze handlowym przekroczono określony punkt czasu dnia dzisiejszego.

IsJustCrossedTimeServer() - funkcja sprawdza czy na serwerze handlowym jednorazowo przekroczono określony punkt czasu dnia dzisiejszego.

IsNewBar() - funkcja sprawdza pojawienie nowej świecy.

IsNowWithinTimeGMT() - sprawdza czy bieżący czas znajduje się w określonych granicach czasowych GMT.

IsNowWithinTimeServer() - sprawdza czy bieżący czas znajduje się w określonych granicach czasowych serwera handlowego.

IsPositionOpenedCurrentBar() - sprawdza czy na bieżącej świecy była otwarta pozycji.

IsSymbolAvailable() - sprawdza dostępność instrumentu finansowego.


MathFactorial() - funkcja zwraca wartość elementu silni.

MathFibonacci() - funkcja zwraca wartość elementu ciągu Fibonacciego.


NameMA() - funkcja zwraca nazwę średniej kroczącej jako wartość tekstową.

NameTimeFrame() - funkcja zwraca nazwę przedziału czasowego (time frame) jako wartość tekstową.

NameTypePrice() - funkcja zwraca nazwę typu ceny jako wartość tekstową.

NameTypeTradeOperation() - funkcja zwraca nazwę typu operacji handlowej jako wartość tekstową.

NameWeekDay() - funkcja zwraca nazwę dnia tygodnia jako wartość tekstową.


PositionLastClosedBarIndex() - funkcja zwraca indeks świecy, na której została zamknięta ostatnia pozycja.

PositionLastClosedLot() - funkcja zwraca wolumen (lot) ostatniej zamkniętej pozycji.

PositionLastClosedPriceClose() - funkcja zwraca cenę zamknięcia ostatniej zamkniętej pozycji.

PositionLastClosedPriceOpen() - funkcja zwraca cenę otwarcia ostatniej zamkniętej pozycji.

PositionLastClosedProfit() - funkcja zwraca zysk/stratę ostatniej zamkniętej pozycji.

PositionLastClosedTicket() - funkcja zwraca ticket ostatniej zamkniętej pozycji.

PositionLastClosedTimeClose() - funkcja zwraca czas zamknięcia ostatniej zamkniętej pozycji.

PositionLastClosedType() - funkcja zwraca typ ostatniej zamkniętej pozycji.

PositionLastOpenedBarIndex() - zwraca indeks świecy, na której została otwarta ostatnia pozycja i która jest obecna na rynku.

PositionLastOpenedLot() - funkcja zwraca wolumen (lot) ostatniej otwartej pozycji.

PositionLastOpenedPriceOpen() - funkcja zwraca cenę otwarcia ostatniej otwartej pozycji.

PositionLastOpenedProfit() - funkcja zwraca bieżący zysk/stratę ostatniej otwartej pozycji.

PositionLastOpenedTicket() - funkcja zwraca ticket ostatniej otwartej pozycji.

PositionLastOpenedTimeOpen() - funkcja zwraca czas otwarcia ostatniej otwartej pozycji.

PositionLastOpenedType() - funkcja zwraca typ ostatniej otwartej pozycji.

PositionTicketByLot() - funkcja zwraca ticket otwartej pozycji z określonym wolumenem transakcji.

PositionTicketMaxLoss() - funkcja zwraca ticket otwartej pozycji z maksymalną bieżącą stratą.

PositionTicketMaxProfit() - funkcja zwraca ticket otwartej pozycji z maksymalnym bieżącym zyskiem.