Funkcje matematyczne:   MathRand()

Funkcja int MathRand() zwraca pseudolosową liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 32767. Przed pierwszym wywołaniem tej funkcji należy wywołać funkcję MathSrand() , aby ustawić generator liczb pseudolosowych w stan początkowy. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

#property strict
void OnStart()
  {
//--- ustawić generator liczb pseudolosowych w stan początkowy
   MathSrand(GetTickCount());

//--- wygenerować pseudolosową liczbę całkowitą
   int result = MathRand();

//--- wyświetlić wynik
   Print("Pseudolosowa liczba = ",result);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji MathRand().