Funkcje wskaźników standardowych:   iAC()

Funkcja double iAC() zwraca wartość wskaźnika Accelerator/Decelerator. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

Skrypt do wyświetlenia wartości wskaźnika iAC() dla bieżącego instrumentu finansowego _Symbol , bieżącego przedziału czasowego PERIOD_CURRENT i bieżącej świecy (indeks 0).

#property strict
void OnStart()
  {
//---
   string          symbolName = _Symbol;        // bieżący instrument finansowy
   ENUM_TIMEFRAMES timeFrame  = PERIOD_CURRENT; // bieżący przedział czasowy
   int             indexBar   = 0;              // indeks świecy

//--- znaleźć wartość wskaźnika iAC
   double result = iAC(symbolName, timeFrame, indexBar);

//--- wyświetlić wynik
   Print("Wartość iAC dla bieżącego symbolu, timeframe i świecy = ",result);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji iAC().


Przykład 2

Skrypt do wyświetlenia wartości wskaźnika iAC() dla USDJPY, przedziału czasowego H1 i świecy z indeksem 1.

#property strict
void OnStart()
  {
//--- znaleźć wartość wskaźnika iAC
   double result = iAC("USDJPY", PERIOD_H1, 1);

//--- wyświetlić wynik
   Print("iAC(\"USDJPY\", PERIOD_H1, 1) = ",result);
  }

Rys. 2. Przykład stosowania funkcji iAC().