Funkcje wskaźników standardowych:   iStdDev()

Funkcja double iStdDev() zwraca wartość wskaźnika Standard Deviation. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji MQL4.


Przykład 1

Skrypt do wyświetlenia wartości wskaźnika iStdDev() dla bieżącego instrumentu finansowego _Symbol , bieżącego przedziału czasowego PERIOD_CURRENT , uśrednionego okresu = 20, przesunięcia wskaźnika względem ceny o 0, metoda liczenia średniej kroczącej SMA MODE_SMA , na podstawie cen zamknięcia świec PRICE_CLOSE i bieżącej świecy (indeks 0).

#property strict
void OnStart()
  {
//---
   string             symbolName   = _Symbol;        // bieżący instrument finansowy
   ENUM_TIMEFRAMES    timeFrame    = PERIOD_CURRENT; // bieżący przedział czasowy
   int                maPeriod     = 20;             // okres uśrednienia
   int                maShift      = 0;              // przesunięcie wskaźnika
   ENUM_MA_METHOD     maMethod     = MODE_SMA;       // średnia krocząca
   ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE;    // cena
   int                indexBar     = 0;              // indeks świecy

//--- znaleźć wartość wskaźnika iStdDev
   double result = iStdDev(symbolName, timeFrame,
                           maPeriod, maShift, maMethod,
                           appliedPrice, indexBar);

//--- wyświetlić wynik
   Print("iStdDev() = ",result);
  }

Rys. 1. Przykład stosowania funkcji iStdDev().


Przykład 2

Skrypt do wyświetlenia wartości wskaźnika iStdDev() dla USDJPY, przedziału czasowego H1, okresu średniej kroczącej = 35, przesunięcia wskaźnika = 0, typ średniej kroczącej EMA (MODE_EMA), ceny typowej i świecy z indeksem 1.

#property strict
void OnStart()
  {
//--- znaleźć wartość wskaźnika iStdDev
   double result = iStdDev("USDJPY", PERIOD_H1, 35, 0,
                           MODE_EMA, PRICE_TYPICAL, 1);

//--- wyświetlić wynik
   Print("iStdDev(\"USDJPY\", PERIOD_H1, 35, 0, ",
         "MODE_EMA, PRICE_TYPICAL, 1) = ",result);
  }

Rys. 2. Przykład stosowania funkcji iStdDev().